Terms of service

Acelera is in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder de naam “Acelera.cc” onder nummer 83039252, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “Acelera”.

Kleding en accesoires
– Levertijd tussen 1 en 3 dagen. Let op, de exacte levertijd kan soms afwijken. Dit is afhankelijk van de vervoerder.

Verzendkosten
– Verzendingen binnen Nederland en België zijn gratis.

Andere landen
– Verzendkosten naar Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, de Europese Unie bedragen 15 euro. Alle andere locaties betalen een vast bedrag van 25 euro per bestelling.

Retourneren
– Retourneren is gratis.

Artikel 1. Algemeen

Acelera biedt fietskleding en accessoires aan ter verkoop via haar online winkel op https://www.acelera.cc/. Producten besteld via deze website of anderszins zijn verzekerd tot het moment van levering op het adres van de klant. Klachten over de staat waarin de producten zijn ontvangen, moeten binnen drie werkdagen na levering aan acelera worden ingediend. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar koers@acelera.cc. Acelera accepteert ruilingen en retouren binnen 30 dagen na ontvangst. Dit kan gemeld gedaan door een e-mail te sturen naar koers@acelera.cc.

1.1 Acelera treedt op als producent en leverancier van accessoires en fietskleding.

1.2 Acelera houdt zich bezig met productie en levering van bovengenoemde goederen.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met acelera in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen acelera en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Producten: accessoires en fietskleding.

Dienstverlening: de door of namens acelera al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van wederpartij aan “acelera ”.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van acelera aan wederpartij, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van acelera onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van “acelera” kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door acelera of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid Van Deze Voorwaarden

3.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van acelera en wederpartij.

3.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van wederpartij wordt door acelera uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Fietskleding

4.1 Onder fietskleding dan confectie wordt verstaan alle aangemeten, voor de wederpartij op maat gemaakte kleding.

4.2 Onder kleding dan wel confectie wordt verstaan alle niet aangemeten, voor de wederpartij gemaakte danwel ingekochte kleding.

4.3 Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.

4.3 Maatkleding dan wel maatconfectie wordt vervaardigd aan de hand van door “acelera” opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte maten en gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen

4.4 Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door “acelera” opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

4.5 De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan acelera worden tegengeworpen.

4.6. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door “acelera”. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.

4.7. Ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van “acelera”.

Artikel 5. Aanbiedingen, Totstandkoming Van De Overeenkomst En Opgave En Aanduidingen Van Producten

5.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt acelera niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 acelera behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van de toeleveranciers van acelera daartoe aanleiding mocht geven.

5.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van wederpartij door “acelera” en bevestiging daarvan door acelera. Acelera is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt acelera dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

5.4 Alle opgaven door acelera van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Acelera kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

5.5 In het geval van aankopen van niet-op maat gemaakte kleding of accessoires, heeft de koper de mogelijkheid om gekochte goederen in bepaalde situaties uit te wisselen, indien vooraf overeengekomen met acelera via E-mail en / of mondeling in persoon of via telefoon. Om in aanmerking te komen voor vervanging, moeten de ongebruikte artikelen onbeschadigd, ongedragen, zonder geur en of make-up worden geleverd met originele verpakking, prijskaarten en pakbon. Als er binnen een huidige collectie geen items beschikbaar zijn voor vervanging, wordt de aan de geretourneerde goederen gekoppelde creditnota in mindering gebracht wanneer de koper van een nieuwe collectie inkoopt.

Artikel 6 Prijzen/ Betalingen En Ruiling

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en handlings- en verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.2 Indien acelera haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de wederpartij tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van acelera om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, is acelera gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.5 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n): per bankbetaling vooruit, per iDeal, per credit card, per factuur of contant bij aflevering. Aan de opdracht kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ‘acelera ”. Bij betaling per factuur wordt naast de kosten een betalingsrente in rekening gebracht. Bij betaling binnen 8 dagen mag deze rente in mindering worden gebracht. Bij betaling na 30 dagen vervalt per aangebroken maand een bedrag aan rente gelijk aan de op de factuur in rekening gebrachte rente.

6.6 In bepaalde situaties zal het niet mogelijk zijn van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.

6.7 De wederpartij kan in het geval van maatkleding dan wel maatconfectie geen aanspraak maken op ruiling van de aangekochte goederen.

6.8 De wederpartij kan in het geval van aanschaf van niet maatkleding dan wel maatconfectie aanspraak maken op ruiling van de aangekochte goederen mits binnen 24 uur gemeld via email en/of telefoon. Om in aanmerking te komen voor ruiling dienen de artikelen ongebruikt te zijn, voorzien van onbeschadigde, originele verpakking en prijskaarten.

6.9 Afgeprijsde artikelen (sale-atikelen) zijn uitgesloten van ruiling.

Artikel 7. Afwijkingen En Aanvullingen

7.1 Kleuren van artikelen kunnen als gevolg van monitorinstellingen afwijken van de werkelijke kleur van het product. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door “acelera” zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

7.2 Wij garanderen geen leverdatum. Uiteraard doen we ons uiterste best om uw kleding/accessoire binnen de gestelde termijn af te leveren. De leverdatum of overschrijding hiervan kan echter geen reden zijn om de aankoop te annuleren.

Artikel 8. Afleveringstermijnen

8.1 Een door acelera opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor acelera geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van “acelera ”, op de door die toeleveranciers aan acelera verstrekte gegevens.

8.2 Indien acelera voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door wederpartij moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van “acelera ”.

8.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.4 Indien de wederpartij weigert de goederen af te nemen of indien zij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft zij niettemin gehouden voortvloeiende kosten te vergoeden.

8.5 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft wederpartij geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

8.6. Acelera heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 9. Aflevering En Risico

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt acelera de wijze van verzending.

9.2 wederpartij draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

9.3 wederpartij is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Acelera zal wederpartij hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en wederpartij zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

9.4 Neemt wederpartij de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Acelera is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van wederpartij op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Wederpartij blijft de som en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van acelera tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

10.2 De wederpartij is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van acelera , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens acelera heeft voldaan.

10.3 Ingeval acelera de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van acelera op schadevergoeding onverlet.

Artikel 11. Aansprakelijkheid En Vrijwaring

11.1 Acelera is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

11.2 De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden voor wat betreft stof, model, voering en dessin. Indien dit niet het geval is, dient de wederpartij acelera daarvan onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

11.3 Slechts indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden voor wat betreft pasvorm en kwaliteitsgebreken, heeft acelera de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan aan te passen of te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 12. Reclames

12.1 Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.

12.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

12.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.

12.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.

12.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan acelera kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan acelera kenbaar te zijn gemaakt.

12.6. In geval van een gerechtvaardigde reclame is acelera uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat acelera aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 13a en 13b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 13. Garanties Op Materiaal

13.1 Acelera staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

13.2 Acelera verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.

13.3 Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

13.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.

13.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent acelera geen garantieaanspraken.

Artikel 14 Garantie Op Verstelwerkzaamheden

14.1 acelera staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

14.2 acelera verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

  • Er is voldaan aan de was adviezen gegeven door de medewerkers van “acelera” , inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
  • De kleding of materialen zijn door een medewerker van acelera afgespeld
  • en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan acelera.
  • De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen/afleveren, dan wel binnen 24 uur na het afhalen/afleveren. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen/afleveren telefonisch of mondeling gemeld bij acelera.

 

14.3 Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal acelera kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.

14.4 Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:

  • De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
  • De kleding of materialen niet door een medewerker van acelera zijn afgespeld.
  • De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij acelera.

 

14.5 Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van acelera om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door acelera gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 15. Garantie Algemeen

15.1 Indien acelera Producten aan wederpartij aflevert, die acelera van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is acelera nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van wederpartij gehouden dan waarop acelera ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

15.2 De garantie houdt uitsluitend in dat acelera naar beste vermogen fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van acelera.

15.3 Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

15.4 Tenzij anders overeengekomen geldt ten aanzien van de door acelera vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twee maanden vanaf het tijdstip van levering.

15.5 Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van acelera garantie verlenen of kan acelera – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens wederpartij nakomen en ten uitvoer leggen.

15.6 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door “acelera ”, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is acelera niet gehouden, noch is de wederpartij gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

15.7 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door acelera in rekening worden gebracht.

15.8 In geval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de wederpartij verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door acelera nader op te geven adres.

15.9 Indien de wederpartij in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de wederpartij en belet dit de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van acelera te voldoen. Indien de betrokken goederen zich onder acelera, of onder verantwoordelijkheid van acelera bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen, de wederpartij is gehouden om alle door acelera noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan acelera te voldoen.

15.10 De wederpartij behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald omtrent de door de leverancier afgegeven handelsgarantie.

Artikel 16. Verzuim/Ontbinding

16.1 Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is acelera gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met wederpartij van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de wederpartij van acelera binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is acelera gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door wederpartij voldoende zeker is gesteld.

16.3 Het bepaalde in de artikelen 16.1 en 16.2 doet niet af aan de overige rechten van acelera op grond van de wet en de Overeenkomst.

16.4 acelera is in de artikelen 16.1 en 16.2 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of enig door de wederpartij aan acelera verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of het op grond van artikel 9 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

16.5 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2 zijn respectievelijk alle vorderingen van acelera op wederpartij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en alle vorderingen van acelera op wederpartij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is acelera gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. Wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde acelera in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor wederpartij.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Indien acelera door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

17.2 Indien de Overmacht 4 weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

17.3 Ingeval van Overmacht heeft wederpartij geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als acelera als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

17.4 acelera zal wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 18. Bestellingen / Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en acelera, dan wel tussen acelera en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de wederpartij en acelera, is acelera niet aansprakelijk.

Artikel 19. Persoonsgegevens

Acelera zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand en zullen worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 20. Verplichtingen Van Wederpartij

20.1 wederpartij zal aan acelera alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van acelera benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

20.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van acelera staan of indien wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft acelera het recht om extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 21: Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. Door de wederpartij verstrekte persoonlijke gegevens worden door acelera beschermd zoals omschreven in de Privacy Verklaring.

Artikel 22. Overdracht Van Rechten En Verplichtingen

22.1 Het is acelera toegestaan de in enige Overeenkomst met wederpartij omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van acelera worden overgedragen zal acelera wederpartij voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Acelera is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

22.2 Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van acelera.

Artikel 23. Intellectuele En Industriële Eigendomsrechten

23.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle Producten die door acelera aan wederpartij worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij “acelera” of diens toeleveranciers, en wederpartij verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door acelera en wederpartij ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

23.2 Het is wederpartij niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

23.3 Acelera verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland en België geldende intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan acelera zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. wederpartij heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

23.4 Wederpartij zal acelera onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen acelera bevoegd daartegen – mede namens wederpartij – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. wederpartij zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal wederpartij acelera zijn medewerking verlenen.

Artikel 24. Diversen

24.1 Indien de wederpartij aan acelera schriftelijk opgave doet van een adres, is acelera gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de wederpartij aan acelera schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden en acelera zulks aan u heeft bevestigd.

24.2 Wanneer door acelera gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

24.3 De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat acelera deze Voorwaarden soepel toepast.

24.4 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met acelera in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door acelera vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

24.5 acelera is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) van de wederpartij gebruik te maken van derden. acelera aanvaardt jegens de wederpartij geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door voornoemde derden geleverde producten of diensten.

Artikel 25. Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

25.1 Op alle partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluiten het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

25.2 Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

25.3 Acelera is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Acelera Streeft Naar Tevredenheid

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, neem dan contact op met koers@acelera.cc. Wij streven ernaar binnen twee weken te antwoorden.